In het kader van mijn dienstverlening verwerk ik uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring heb ik opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 10 augustus 2022.

Contactgegevens:
De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Cares Therapie en Coaching
Tosca Gonzalez Graf
Gerrit Klokstraat 8
8317 BP Kraggenburg
+ 31 6 23 85 49 36
info@cares.nu
KvK inschrijfnummer: 50142763

Cares Therapie en Coaching verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kan ik uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van mijn dienstverlening.

Persoonsgegevens:
Cares Therapie en Coaching verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
NAW-gegevens
Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
Geboortedatum en –plaats
Geslacht
Naam en nummer zorgverzekeraar
Naam huisarts en eventueel specialisten
Hulpvraag
Achtergrondinformatie rondom uw hulpvraag
Behandelgeschiedenis
Verslag per sessie
Inhoud van communicatie

Doeleinden:
Cares Therapie en Coaching verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
Een goede en efficiënte dienstverlening
Het verrichten van administratieve handelingen
Verbetering van de dienstverlening
Facturering
Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen
Nakoming van wettelijke verplichtingen
Het voeren van geschillen

Grondslagen:
Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting (WGBO).

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden:
In het kader van haar dienstverlening kan Cares Therapie en Coaching persoonsgegevens uitwisselen. Cares Therapie en Coaching kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van mijn website en systemen en mijn boekhouder. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Cares Therapie en Coaching aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Cares Therapie en Coaching zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EU:
Uw gegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren:
Cares Therapie en Coaching zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Cares Therapie en Coaching zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht en WGBO. De bewaartermijn voor medische gegevens is 20 jaar en voor financiële gegevens 7 jaar.

Hoe Cares Therapie en Coaching uw gegevens beveiligt:
Cares Therapie en Coaching vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Cares Therapie en Coaching passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Uw rechten:
U heeft het recht om Cares Therapie en Coaching een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken, kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u Cares Therapie en Coaching verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Cares Therapie en Coaching
T.a.v. Tosca Gonzalez Graf
Gerrit Klokstraat 8
8317 BP Kraggenburg
+ 31 6 23 85 49 36
info@cares.nu

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Cares Therapie en Coaching, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 10 augustus 2022.

Cares Therapie en Coaching kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.