1. De behandelingsovereenkomst gaat in op het moment dat de cliënt zijn / haar handtekening zet op het desbetreffende formulier. De behandelingsovereenkomst wordt op schrift vastgelegd.
 2. De behandelingsovereenkomst is tweeledig;
  1. De therapeute en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding therapeute – cliënt.
  2. De behandeling heeft betrekking heeft op de door cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, gespecificeerd.
 3. De therapeute is gehouden aan en werkt volgens de vastgestelde beroepscode gedragsregels en beroepsprofielen voor therapeuten, vastgesteld door de beroepsvereniging LVNT.
 4. De therapeute behoudt zich het recht voor cliënten en opdrachten te weigeren en zal indien zulks het geval is, de reden opgeven.
 5. De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden worden beëindigd:
  1. Therapeute en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat geen sessies meer nodig zijn;
  2. Cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via e-mail dat hij geen sessies meer wil afspreken;
  3. De therapeute geeft aan, mondeling, schriftelijk of via e-mail, geen sessies meer te zullen geven;
  4. Cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit deze behandelingsovereenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliënt en de therapeute;
  5. De therapeute is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt en de competentie van de therapeute, de therapeute niet bekwaam is de cliënt te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde wanneer de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties.
 6. In geval van een geschil kunnen cliënten en opdrachtgevers zich wenden tot de beroepsvereniging waarbij Cares Therapie en Coaching is aangesloten.
 7. De therapeute houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden sessies en andere relevante documenten, dat op diens verzoek door de cliënt kan worden ingezien. Wanneer de behandeling is afgerond wordt het dossier gesloten en blijft het twintig jaar bewaard. Daarna wordt het vernietigd. De cliënt heeft het recht zijn / haar dossier in te zien. De cliënt kan daar met de therapeute een afspraak over maken en het daarna inzien. Naast het recht op inzage heeft de cliënt ook het recht om feitelijke onjuiste informatie in het dossier te corrigeren. Dit zal geschieden in de vorm van een aanvulling, het voorgaande mag niet worden verwijderd.
 8. De therapeute houdt zich aan haar geheimhoudingsplicht. Gegevens van de cliënt worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring, vermeld in de behandelingsovereenkomst, aan derden (artsen en andere therapeuten) overhandigd of medegedeeld. De casus van de cliënt kan wel vertrouwelijk en geanonimiseerd besproken worden met collega’s om de behandeling te optimaliseren. De gegevens van de cliënt vallen onder de privacywetgeving. Geheimhouding binnen een therapietraject stopt indien aannemelijk is dat cliënt zichzelf ofwel anderen schade aanbrengt of zegt te gaan brengen en het redelijkerwijs noodzakelijk is externe partijen te raadplegen.
 9. Indien cliënt, diens huisarts of andere behandelaar een schriftelijke rapportage verlangt van het gehouden behandelingstraject met cliënt, wordt hiervoor een factuur gestuurd aan cliënt. Deze factuur behelst maximaal een uur arbeid tegen het in de overeenkomst met de cliënt afgesproken uurtarief.
 10. Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voor de sessie kosteloos worden geannuleerd door de cliënt of diens vertegenwoordiger (in geval van een afspraak op de maandag geldt een annuleringstermijn van uiterlijk vrijdag tot 18.00 uur voorafgaand aan de afspraak). Bij overschrijding van deze termijn, worden de kosten van de volledige sessie in rekening gebracht. In geval van ziekte van de cliënt of overlijden van bloed- of aanverwanten, bestaat de gelegenheid tot 2 uur voor de behandeling kosteloos te annuleren. In geval van bedrog of misleiding worden de kosten alsnog volledig in rekening gebracht. De cliënt krijgt voor de volgende afspraak een schriftelijke bevestiging, waarin datum en tijdstip van de volgende behandeling staan vermeld. Bij het vergeten van de afspraak worden de kosten van de sessie volledig in rekening gebracht.
 11. Cliënten passen interventies waarvan zij hebben kennisgenomen, onder geen beding toe op anderen. Oefeningen die aan de cliënt zijn aangeleerd, worden uitsluitend door zichzelf gehanteerd en mogen onder geen voorwaarde aan derden worden aangeleerd of overgedragen. Ook het ter beschikking gestelde audiomateriaal dient alleen door de cliënt gebruikt te worden en mag onder geen beding gedupliceerd of verspreid worden onder derden.
 12. Na afloop van iedere sessie wordt de cliënt in de gelegenheid gesteld aan te geven hoe hij/zij zich voelt. De therapeute adviseert de cliënt over manieren om de praktijk op verantwoorde wijze te verlaten. Cares Therapie en Coaching aanvaardt geen aansprakelijkheid als blijkt dat de cliënt onverantwoord handelt, dan wel zonder overleg andere therapieën aangaat of is aangegaan dan wel enige medische- of andere, voor de therapie of training belangwekkende informatie, heeft verzwegen of achtergehouden.
 13. De therapeute behandelt geen cliënten die onder invloed staan van alcoholhoudende dranken of geest beïnvloedende middelen (met uitzondering van middelen op arts receptuur). Indien de cliënten bij aanvang van de sessie of training onder invloed blijken te zijn van bovengenoemde middelen, vervalt de sessie en worden de kosten volledig in rekening gebracht.
 14. Indien de cliënt later dan de afgesproken aanvangstijd verschijnt, wordt 15 minuten later de sessietijd bekort tot de oorspronkelijke eindtijd. Indien cliënt meer dan 15 minuten te laat komt, vervalt de sessie. De kosten worden volledig doorberekend (uitgezonderd bijzondere overmacht situaties buiten de wil van cliënt om).
 15. De betaling voor de sessies is bij voorkeur per bank. Bij te late betaling wordt 15% administratiekosten in rekening gebracht. Indien na een termijn van 14 dagen betaling uitblijft, zal de vordering in handen worden gegeven van een incassobureau.
Cares Therapie en Coaching Gerrit Klokstraat 8 8317 BP Kraggenburg info@cares.nu Telefoonnummer: 06-23854936 KvK: 50142763 BTW: NL001604396B26 LVNT registratienummer: 22.014